Skip to main content

Privacyverklaring

Vindingrijck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder kun je lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom wij dit doen. Wij raden je aan om deze verklaring goed door te lezen. Mocht je daarna nog vragen hebben kan je altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Vindingrijck – Reclamebureau
Telefoon: 0541-536888
Post- en bezoekadres: Pelmolen 21, 7587 SG De Lutte, Nederland
Handelsregister: KvK Enschede 55952240

Inhoudsopgave

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
 2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 3. Hoelang verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 4. Van wie verzamelen wij geen persoonsgegevens?
 5. Wat doen wij om te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt?
 6. Delen wij jouw persoonsgegevens met andere bedrijven?
 7. Wat als je geen toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te verwerken?
 8. Hoe kan je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen?
 9. Hoe dien je een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Voor het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar dit kunnen ook andere gegevens zijn zoals klikgedrag en bezoekgegevens (cookies). Voor het verzamelen en gebruiken van deze cookies verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Wij spreken van persoonsgegevens als het gaat om gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect voor ons identificeerbaar bent. Onder verwerking van deze persoonsgegevens verstaan wij: het afschermen, bewaren, bijwerken, gebruiken, met elkaar in verband brengen, opvragen, ordenen, raadplegen, samenbrengen, vastleggen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, uitwissen, vernietigen, verzamelen of wijzigen van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens wij van jou verwerken hangt af van de diensten waarvan je gebruik maakt. Indien je bijvoorbeeld alleen onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen, zullen er geen persoonsgegevens van je worden verzameld en zullen (met jouw toestemming) enkel cookies verzameld worden. Kies je ervoor om contact met ons op te nemen, je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief of een overeenkomst af te sluiten voor onze creatieve diensten, dan worden de persoonsgegevens die je ons toestuurt door ons verwerkt om te kunnen voldoen aan jouw wensen en onze doelen. Je kiest er dus altijd zelf voor of en welke persoonsgegevens je naar ons toestuurt. Daarnaast kan je toegestuurde persoonsgegevens altijd bij ons inzien, wijzigen of verwijderen. Hoe u dat doet lees je hieronder.

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoongegevens
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De reden waarom wij persoonsgegevens van je verzamelen en gebruiken is afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt. Hieronder vind je een overzicht van onze doeleinden. Mocht je niet zeker zijn welke doeleinden voor jou gelden en dus waarom (een aantal van) jouw persoonsgegevens verzameld worden, kun je contact met ons opnemen via contact@vindingrijck.nl. Indien je het vervolgens niet eens bent met de reden waarom wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen of om jouw goedkeuring om persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

Onze doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Het beantwoorden of afhandelen van contact- of aanmeldformulieren of e-mails.
 • Het terugbellen naar aanleiding van een (mislukte) contactopname.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot onze (creatieve) diensten.
 • Het afhandelen van de bestelprocedure en/of betaling van onze (creatieve) diensten.
 • Het afleveren van goederen en/of diensten naar aanleiding van een overeenkomst.
 • Het verzenden van onze (digitale) nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen.
 • Het verbeteren van onze diensten en producten en/of het informeren over wijzigingen.
 • Het in behandeling nemen van klachten.
 • Het analyseren van gedrag op onze website, om daarmee de website te kunnen verbeteren (zie ook onze cookieverklaring).
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld onze belastingaangifte).
 • Het voorkomen van fraude.

Hoelang verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De duur van het verwerken van jouw persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt. Vindingrijck bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Voorbeelden van bewaartermijnen van gegevens op basis van gebruikte diensten zijn:

 • Persoonsgegevens die toegestuurd zijn in een contact- of aanmeldformulier of via een e-mail zullen afhankelijk van de aard en inhoud bewaard worden totdat deze beantwoord en afgehandeld zijn.
 • De data die verzameld zijn door middel van Google Analytics na het bezoeken van onze website worden 3 jaar bewaard.
 • Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief zal jouw e-mailadres bewaard blijven zolang je je niet afmeldt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.
 • De persoonsgegevens die verwerkt zijn voor een overeenkomst met betrekking tot onze (creatieve) diensten blijven voor langere tijd in ons klantenbestand bewaard. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de basisgegevens in onze administratie 7 jaar te bewaren (zie ook de website van de Belastingdienst).

Van wie verzamelen wij geen persoonsgegevens?

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden daarom ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@vindingrijck.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.


Wat doen wij om te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Vindingrijck neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens daarom zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de gegevens via een veilige verbinding worden verstuurd en opgeslagen worden in een beveiligde database. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.


Delen wij jouw gegevens met andere bedrijven?

Vindingrijck verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen jouw persoonlijke gegevens met derden gedeeld worden. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen dat zij net zo veilig en vertrouwd met jouw gegevens omgaan als wij. Daarbij blijft Vindingrijck verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wat als je geen toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Mocht je geen toestemming geven om jouw persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken, kan je slechts beperkt of zelfs niet van onze diensten gebruik maken. Voor veel van onze diensten hebben wij namelijk op zijn minst jouw e-mailadres of telefoonnummer nodig, om contact met je op te kunnen nemen bijvoorbeeld. Zonder deze persoonsgegevens kan je dus geen gebruik maken van onze creatieve diensten.


Hoe kan je de persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt inzien, wijzigen of verwijderen?

Je hebt het recht om de van jou verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vindingrijck. Tot slot heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@vindingrijck.nl. Ook om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar contact@vindingrijck.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier werkweken.


Hoe dien je een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan je contact opnemen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te controleren, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 11-08-2021.